Kjøpsvilkår og salgsbetingelser:


Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående stan-
dard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels-
loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.
Innholdsfortegnelse:

1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering
- kjøperens rettigheter og frist for å
melde krav
10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter
og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp-
lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er av-
talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe-
stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Tore Ljøkjel AS,
Adresse: Tjønnemyra 20, 4640 Søgne
Epost: torelj@me.com,
telefon: 975 60 254,
Organisasjonsnummer: 992 659 114,
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,
og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den
totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklu-
derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
kostnader som selger før kjøpet ikke har informert
om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen
har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore-
kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren
i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens
bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids-
punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme
dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen
utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen
fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager
fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter-
følgende faktura.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans repre-
sentant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings-
løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestil-
lingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen
med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller
hans representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan
kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre-
rettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre-
retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids-
dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er
sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel-
dingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen
løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen
regelmessig levering av identiske varer, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil
angrefristen løpe fra dagen etter siste
leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet
av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva-
rende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre-
retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp-
lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen
kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake
til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper
dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,
med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens
bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig
måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk-
sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig
for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum-
men til kjøperen uten unødig opphold, og senest
14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har
rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende
levering - kjøperens rettigheter
og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer
den for sent i henhold til avtalen mellom partene,
og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø-
perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig-
hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl-
lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen
av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse
fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl-
lelse dersom det foreligger en hindring som selge-
ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil
medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger
at det står i vesentlig misforhold til kjøperens
interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene
falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve
oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om
han eller hun venter urimelig lenge med å fremme
kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings-
tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs-
fristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis
selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er
avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren
har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite om leveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge
av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet
kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn-
gått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen
- kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper
innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen
2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter
at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe-
summen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet
eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø-
ringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal
foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs-
punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps-
forsøk for samme mangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom
varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne-
bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel-
full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set-
tes lik mangelens betydning for kjøperen. • Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan
kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved
kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de
øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker-
kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve-
sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp-
fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris-
ten, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen-
hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe-
summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man-
glende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte
varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,
kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg
for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan
ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir
kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne-
bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett
til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp-
lysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp-
lysningsloven, kun innhente og lagre de person-
opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert
til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få
gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe-
stemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9
og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis-
ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek-
ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23
400 500 eller www.forbrukerradet.no.